Κώδικας Δεοντολογίας

Απρίλιος 2021

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στην Οικογενειακή μας Επιχείρηση «Καφεκοπτεία Λουμίδη» βασίζουμε την επιτυχία μας στην στήριξη και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Αισθανόμαστε τυχεροί που μπορούμε να βασιζόμαστε στις κοινές μας αξίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της ταυτότητάς μας, την ακεραιότητα και το σεβασμό που δείχνουμε σε ό,τι κάνουμε.

Είτε εργάζεστε σε κατάστημα, είτε στην παραγωγή, είτε σε κεντρικά γραφεία, ζητούμε από τον καθένα προσωπικά να πράττει κάθε μέρα το σωστό.

Με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, υπολογίζεται ότι ο μέσος άνθρωπος παίρνει πάνω από 20.000 αποφάσεις την ημέρα. Κάποιες από αυτές είναι μέρος της ρουτίνας μας, ωστόσο υπάρχουν και πιο δύσκολες αποφάσεις, όπως το πώς καθορίζεται η συμπεριφορά μας αναλόγως των συνθηκών. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένας οδηγός για αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Περιγράφει τις αξίες και τις αρχές που μας βοηθούν να συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια στους πελάτες και στους εργαζομένους μας.

Το να κάνουμε το πρέπον και το σωστό καθημερινά, σημαίνει πολύ περισσότερα από το να συμμορφωνόμαστε με νόμους και κανονισμούς. Σημαίνει να χτίζουμε μια κουλτούρα ακεραιότητας που δίνει ώθηση στην συλλογική μας δέσμευση να τηρούμε τις αξίες και τις αρχές μας, κι αυτό θέτει τους θεμέλιους λίθους της επιτυχίας μας.

 

1. Εργασία

1.1 Απαγόρευση των διακρίσεων/ παρενόχλησης και δίκαιη μεταχείριση

Όλοι μας οφείλουμε να απέχουμε από κάθε μορφή διάκρισης είτε λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εγκυμοσύνης, αναπηρίας, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικού υπόβαθρου ή οικογενειακής κατάστασης. Διάκριση υφίσταται όταν ένα άτομο αδικείται ή αξιολογείται λόγω των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών ή άλλου γεγονότος που δεν αιτιολογείται με αντικειμενικότητα.

Ως παρενόχληση (σεξουαλική) νοείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική ή μη, συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, κυρίως με την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού και ταπεινωτικού περιβάλλοντος.

Οι ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες διασφαλίζονται σε όλες τις πτυχές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Οι συνεργάτες κατά την παράδοση των απαιτούμενων εγγράφων της πρόσληψής τους προσκομίζουν και το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

Οι προϊστάμενοι μεριμνούν ώστε στο εργασιακό περιβάλλον να μην παρουσιάζονται φαινόμενα αντιεπαγγελματικής μεταχείρισης. Αυτά τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ειδικότερα τη σεξουαλική παρενόχληση, την σωματική τιμωρία, τον ψυχολογικό ή σωματικό καταναγκασμό και την λεκτική βία.

1.2 Μισθοί- Ώρες Εργασίας- Παιδική Εργασία

Τηρούμε πιστά κάθε νόμο και  διάταξη αναφορικά με τους μισθούς, τις ώρες εργασίας και την παιδική εργασία. Οι μισθοί καθώς και οι λοιπές παροχές (δώρο γάμου, επίδομα παιδιού, ωρίμανση μισθού) αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα των νομικών κανονισμών, ορίζονται με σαφήνεια στις συμβάσεις εργασίας, και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου κάθε μήνα. Καταβάλλουμε σύμφωνα με τον νόμο τις προβλεπόμενες κοινωνικές εισφορές και τις παροχές (ασφαλιστικές παροχές, προσαύξηση υπερωριών και άδειες μετ’ αποδοχών) που αναλογούν στους εργαζομένους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται τακτικά για την σύνθεση των μηνιαίων τους αποδοχών.  

Δεν χρησιμοποιούμε παιδική εργασία και τηρούμε όλες οι διατάξεις για την προστασία ανηλίκων. Η κατώτερη ηλικία απασχόλησης δεν είναι μικρότερη των 15 ετών (ή των 14 ετών, αν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης Νο.138 τη Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας). Τηρούμε ευλαβικά τους εθνικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων. 

1.3 Ασφάλεια - Υγεία - Μέτρα COVID 19

Μεριμνούμε και φροντίζουμε για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Οι χώροι και ο εξοπλισμός εργασίας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται ρητά κάθε προσβολή των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας και στις εταιρικές εγκαταστάσεις. Τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυροπροστασίας και φροντίδας έκτακτης ανάγκης. Στους χώρους εργασίας ασκείται μέριμνα για την επαρκή καθαριότητα.

Η «Καφεκοπτεία Λουμίδη», μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την επεξεργασία καφέ και λοιπών ειδών ροφημάτων καθώς και με την πώληση καφέ, ροφημάτων και λοιπών ειδών τροφίμων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τόσο για τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας που ασχολούνται με την παραγωγή και την πώληση εξοπλίζονται με μάσκες και γάντια. Όποιος αισθάνεται αδιαθεσία δεν εισέρχεται προς εργασία, ακολουθώντας υπεύθυνη στάση τόσο προς τον εαυτό του όσο και προς τους συνεργάτες του. Έχει διανεμηθεί έντυπο υλικό με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με την διαχείριση τυχόν κρούσματος Covid. Επιπλέον έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων καταστημάτων και παραγωγής τα μέτρα προστασίας που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, για την πρόληψη και καταπολέμηση της πανδημίας.

1.4 Πειθαρχικά Μέτρα

Τα πειθαρχικά μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις δωροδοκίας, διαφθοράς ή αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

1.5 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μια διασφαλισμένη διαδικασία. Τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο από τους αρμόδιους  προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από την νομοθεσία σχετικά με την πρόσληψη και την σύνταξη της Σύμβασης Εργασίας. Η προστασία των παραπάνω στοιχείων καθώς και η τήρηση τους διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, αλλά και τις νεότερες διατάξεις και εφαρμογές  του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ως ισχύουν. Η δε φύλαξή αυτών θα διαρκεί για χρονικό διάστημα όσο και η ισχύς της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

1.6 Κατάχρηση αλκοόλ και απαγορευμένες ουσίες

Η «Καφεκοπτεία Λουμίδη» παρέχει σε όλους τους συνεργάτες ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Όλοι μας οφείλουμε να εργαζόμαστε χωρίς την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιαδήποτε άλλης απαγορευμένης ουσίας. Δεν επιτρέπεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων της «Καφεκοπτεία Λουμίδη» (καταστήματα, εργοστάσιο, γραφεία) η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, εκτός αν η κατανάλωση γίνεται στο πλαίσιο εταιρικών εκδηλώσεων όπου προσφέρεται αλκοόλ.

 

2. Προστασία Περιβάλλοντος

Η στρατηγική που ακολουθείται για την παραγωγή και πώληση των προϊόντων μας συνδέεται άρρηκτα με την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη μειωμένη χρήση πόρων και την μείωση αποβλήτων. 

 

3. Αξίες

Η «Καφεκοπτεία Λουμίδη» διοικείται από την ίδια οικογένεια επί τρεις γενεές και αυτό συντελεί στη διατήρηση της ισχυρής ταυτότητας που παραμένει αναλλοίωτη από το 1920. 

Οι επιχειρηματικές τακτικές μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο η φιλοσοφία καθώς και οι αξίες παραμένουν πρωταρχικής σημασίας έννοιες για την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η φιλοσοφία της εταιρείας συνοψίζεται σε τρεις έννοιες: στο Σκοπό τις Αξίες και το Όραμα. Όλοι οι συνεργάτες οφείλουν να γνωρίζουν τις έννοιες καθώς αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την σταδιοδρομία της εταιρείας.

 

4. Κοινωνική Ευθύνη

Η παρουσία της «Καφεκοπτεία Λουμίδη» στην ελληνική αγορά από το 1920, ταυτίζεται με το ήθος που διέπει την επιχειρηματική δράση της ελληνικής κοινωνίας. Η εταιρεία συμβάλλει με άμεσες ή έμμεσες ενέργειες στην ελληνική κοινωνία.  Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο των προϊόντων παράγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα σε Έλληνες παραγωγούς να παραμένουν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι στις δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών.

 

5. Τήρηση του Κώδικα

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση του Κώδικα. Εάν ένα Διευθυντικό Στέλεχος γνωρίζει ότι κάποιος εργαζόμενος προτίθεται να προβεί σε μια πράξη απαγορευμένη από τον Κώδικα και δεν λάβει κανένα μέτρο για την αποφυγή της, το Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται εξίσου υπεύθυνο με τον εργαζόμενο.

 

6. Αναφορά Παραβάσεων του Κώδικα

Σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης έχει στοιχεία που υποδηλώνουν την παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας καλείται να το καταγγείλει άμεσα και να καταθέσει εγγράφως πληροφορίες για την παράβαση, εφόσον του ζητηθεί. Τα αρμόδια τμήματα θα πρέπει να διερευνήσουν διεξοδικά για τις σχετικές αναφορές διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

7. Παράβαση του Κώδικα

Η παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα θεωρείται παράπτωμα και σύμφωνα με τους κανονισμούς μπορεί να θέσει τον συνεργάτη - ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης- σε πειθαρχικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εντός Αττικής

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στο Νομό Αττικής μέσω της εταιρείας Courier Center εντός 1-2 εργάσιμων ημερών. 

Εκτός Αττικής

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της εταιρείας Courier Center εντός 3-6 εργάσιμων ημερών. H μεταφορική εταιρεία Courier Center, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραδόσεων εκτός Αττικής, συνεργάζεται με την εταιρεία Speedex.

Αν η παραγγελία σας αδυνατεί να παραδοθεί με επιτυχία στη διεύθυνση που δηλώσατε, η μεταφορική εταιρεία με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη παράδοση των προϊόντων, συνεργάζεται με την εταιρεία Clever Services, η οποία περιλαμβάνει επιλεγμένα καταστήματα clever point στην Ελλάδα με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για αγορές άνω των 30€ τα μεταφορικά κόστη είναι δωρεάν. Για αγορές κάτω των 30€ η επιβάρυνση για τα μεταφορικά είναι 2,50€. Η υπηρεσία της αντικαταβολής είναι διαθέσιμη με επιβάρυνση 1€. Για τα κάτωθι προϊόντα ισχύει επιπλέον επιβάρυνση μεταφορικών λόγω ογκομετρικού βάρους. Το τελικό κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται αυτόματα στο check out.

Συνθέσεις Δώρων «Καφεκοπτεία Λουμίδη»
Greek Coffee Kit Ελληνικού Καφέ | Μεγάλο 
Αυτόματη Καφετιέρα Ελληνικού BEKO

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και την επιβεβαίωση της πληρωμής, η παραγγελία θεωρείται ως "αποδεκτή" και θα λάβετε ένα e-mail “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”.

Στην περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail της παραγγελίας, συνιστούμε να ελέγξετε εάν το e-mail έχει μπει στο φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αν τελικά δεν το έχετε λάβει συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας +30 210 3214426.

Το e-mail "Επιβεβαίωσης" και "Αποστολής" της παραγγελίας δεν αποτελεί νόμιμη απόδειξη. Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη περιλαμβάνεται στη συσκευασία της παραγγελίας σας.

Οι παραγγελίες παραλαμβάνονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία courier κατάλληλα συσκευασμένες με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Οι ανωτέρω χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την αποστολή των προϊόντων σας το συντομότερο δυνατόν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως πχ. απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κτλ. ή σε περιπτώσεις που οφείλονται σε καθυστερήσεις της συνεργαζόμενης εταιρείας courier.

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να ελέγχετε τα προϊόντα.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες δύναται να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει με σκοπό την ενημέρωση της κατάστασης της παραγγελίας σας αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής online παραγγελίας από φυσικό κατάστημα ή με διαφορετικό τρόπο εκτός από την προεπιλεγμένη υπηρεσία courier.